Asenizacja

Właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisania umowy na wywóz odpadów z firmą, która posiada aktualne zezwolenie na świadczenie tego typu usług. Do obowiązku właściciela nieruchomości należy ponadto (poza zawarciem takiej umowy) gromadzenie rachunków za ich wywóz do roku wstecz .

Podczas kontroli nieruchomości pod kątem usuwania odpadów strażnicy miejscy mogą zażądać od właściciela nieruchomości okazania stosownych umów oraz kompletu rachunków za wywóz nieczystości płynnych do półroku wstecz. W przypadku braku umów lub niekompletności rachunków za wywóz odpadów, może zostać nałożony mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Mandat karny może zostać nałożony również w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika (np. nielegalny odpływ do rowu), niewłaściwej częstotliwości wywozu odpadów jak również w przypadku odmowy okazania przez właściciela nieruchomości żądanych umów i rachunków.

Szczegółowe wymagania dotyczące pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości ( w tym normy przypadające na mieszkańca) zawarte są w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie.

Zezwolenia

Posiadamy aktualne zezwolenia na odbieranie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie : Gminy miejskiej Lublin oraz Gmin przyległych : Konopnica, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Jabłonna, Wólka Lub, Jastków, Niemce, Głusk.

 

 

Usługi Asenizacyjne